Позитивна психотерапия

Ако в страданието се вижда само страдание и в конфликта само заплаха,това е неблагоразумие,което във възпитанието и терапията води до непредвидими последствия“

 

Какво е Позитивна психотерапия ?

Думата „позитивна“ в контекста на позитивната психотерапия произлиза от латинската дума „Positum“, което означава „цялостно,реално,дадено“.Именно на това се основава оригиналният подход на този метод – човек се приема като цялост,актуалния проблем и неговото решение също са едно цяло.В конфликтна ситуация ,обикновено способностите и уменията,които човек притежава да се справи сам ,са подтиснати и блокирани.Целта на терапията е да открие тези блокирани ресурси и да ги активира,връщайки психичния баланс на човек и способността му да се справя сам занапред.Точно тук Позитивната психотерапия се различава до голяма степен от другите методи,защото изхожа от „здравото“,наличното и ресурсите заложени у всеки,а не от проблема и идеята за заличаване на симптома .

Позитивната психотерапия използва набор от основни понятия, които са формулирани на ежедневен език, така че да могат лесно да бъдат разбрани както от терапевта, така и от клиента. Тези основни концепции осигуряват рамка за психотерапевтичен процес и могат да бъдат използвани за насърчаване на комуникацията между различни психотерапевтични модели.

История на Позитивната психотерапия

Позитивната психотерпия интегрира когнитивно-поведенчески с психодинамични аспекти на психотерапията,основаващи се на положителен, междукултурен и интердисциплинарен подход. Това е конфликт-центриран и ресурсно-ориентиран метод.

dr

Проф.дмн Носрат Песешкиан –основател на Позитивната психотерапия

Основател на позитивната психотерапия е Nossrat Peseschkian (роден 1933),по рождение персиец от Техеран. На 21 години, той отива да учи медицина в Германия и специализира психиатрия,неврология и психотерапия.Психотерапевтичното си обучение получава в Германия, Швейцария и Съединените Американски Щати. Той има една различна гледна точка,дошла от родната му Персия към умствените и физическите заболявания, която е традиционно по-фокусирана върху здравето.Лекарите там имат за задача да „намерят и подкрепят здравето“ на хората,а после да лекуват болестта и симптома. По този начин насочват лечението към здравото,положителното,цялостното у човека. Изхождайки от тази гледна точка – въвеждайки източния подход в медицинската психотерапия – той развива своя метод.

Песешкиан приема, че нормите и обичаите наистина са различни в различните култури и точно поради тази причина трябва да се учат едни от други. Мъдростта в народните приказки, притчи, поговорки и афоризми той вижда като „ Психотерапията на един народ“, и ги обединява в своята методология.Според Песешкиан социалните норми често стават причина за нарушения и психическо страдание и е важно те да бъдат взимани под внимание при терапията. Дори религиозната ангажираност на едно общество той приема,че е от голямо значение.

Позитивната психотерапия е одобрена като научно обоснован, психодинамичен метод на психотерапия от германските правителствени институции и камари, Европейската асоциация по психотерапия, Световния съвет по психотерапия,както и много национални органи навсякъде по света.

Още за метода..

Основен стълб на позитивната псхотерапия е Балансовият модел. Човешкият живот като цяло би могъл да бъде разпределен в четири основни сфери на функциониране: тяло/сетива, дейност/постижение, контакт и бъдеще/фантазия.Когато човек е в балансирано състояние тези четири сфери образуват ромб.В конфликтни ситуации всеки човек има изработени стратегии за справяне с проблемите.Често при такива ситуации човек насочва психичната си енергия само в една от четирите области за сметка на останалите и по този начин баланса и правилната форма на ромба биват нарушени.Например: При продължителна конфликтна ситуация в едно семейство бащата реагира чрез бягство в своята работа,като поема повече работни ангажименти,прекарва все повече време в офиса и все по-малко у дома( сфера дейност/постижение);майката реагира чрез емоционално оттдръпване,а оттам и чрез избягване на социални контакти ( сфера контакти);детето реагира с чести боледувания и физически оплаквания ( сфера тяло/сетива).Балансовият модел на всеки отделен член на това семейсто е нарушен.

model

При транскултуралният подход в позитивната психотерапия се използват активно приказки,притчи,различни истории и мъдрости.Те служат като посредници между терапевта и клиента,дават възможност на клиента да се дистанцира от актуалния проблем,внасят метафори и насърчават използването на фантазия в разрешаването на конфликти, както и да бъдат от помощ за бъдещи ситуации.

Принципът „Помощ за самопомощ също е много важен аспект на терапията. Идеята,че клиентът/пациентът носи със себе си капацитета за справяне с конфликта или болестта,го прави активна страна за решаването на проблема.Клиентите/пациентите страдат не само от конфликтите и нарушенията,които имат,но и от безнадеждността,която извиква у тях съответния проблем или диагноза. Този едностранен възглед при конфликтна реакция е исторически и културно обусловен. В рамките на Позитивната психотерапия,клиентът/пациентът се научава как да се откаже от ролята си на пациент и да стане терапевт – както за себе си, така и за неговата среда.Иначе казано : „Ако дадеш на човек риба,ще го нахраниш за ден,ако го научиш да лови риба – ще го нахраниш за цял живот!“

Теорията за микротравмите се фокусира както върху съдържението на конфликта,така и върху динамиката му.Не само големите травматични събития могат да бъдат причина за нарушаване психичния баланс на човек,но и постоянните ежедневни главоболия кумулират преживяване на стрес.Това е част от изследваните области при терапията,която не бива да бъде пренебрегвана.

Ункалността на всеки човек – Терапията трябва да се съобразява с потребностите на всеки отделен клиент/пациент и да отчита уникалността му. Позитивната психотерапия разглежда болестта като нещо повече от обикновена функция на отделния човек. Болестта отразява качеството на отношенията в семейството и обществото като цяло.

Позитивната фамилна терапия е специална конструкция на терапевтични идеи. Въпреки,че семейството стои в центъра на вниманието, терапията не се ограничава до разглеждане на семейството като единствената терапевтична единица. По-скоро тя се опитва да погледне на отделните членовете на семейството като личности и в допълнение счита, че социалните фактори са от голямо значение за лечението.

Накрая, ние насърчаваме нашите пациенти да използват техниките, които придобиват в терапията активно в собствената си среда и занапред.

Метатеоретичен аспект – Позитивната психотерапия е отворен метод,който предлага цялостна концепция, в която различни терапевтични методи и школи,както и отделни техники могат да бъдат използвани за допълване на всеки друг.В позитивната психотерапия се използват успешно психодраматични техники,НЛП,когнитивни техники,както и много други.