Медиация

connect

КАКВО Е МЕДИАЦИЯ ?

Медиацията е поверителен способ за доброволно извънсъдебно разрешаване на спорове, който позволява на страните при спор сами да решат проблема си, да защитят интересите си и да запазят отношенията си.Медиаторът е независим, неутрален и безпристрастен експерт, който служи като буфер и посредник между страните. На практика той може да им помогне да получат информация и да проучат варианти за решения по безопасен начин, както и да правят чрез него предложения, които биха били отхвърлени, ако са направени директно.

Важните предимства на медиацията,която я прави все по-често предпочитам метод са :

–       Доброволност – Започва по желание на страните и продължава докато те преценят.

–       Поверителност – Всички обсъждания и документи в процедурата са поверителни и не могат да бъдат разкривани от участниците в нея както на трети лица, така и на друг участник в процедурата по медиация, без изричното съгласие на страната, дала информацията. В защита на поверителността се подписват декларации за поверителност от участниците, а медиаторът има право да откаже да свидетелства в евентуален съдебен процес по същия спор.

–       Бързина – Процедурата по медиация се провежда в една или няколко срещи, в зависимост от сложността на случая. Смята се, че след няколко срещи има яснота дали спорът може да приключи със споразумение.

–       Икономическа полза – Тъй като времето за разрешаване на спора е кратко, таксата, която страните заплащат за медиация обикновено е малка в сравнение с обичайните разходи за разрешаването на един спор в продължение на месеци и години. Наред с това се спестяват допълнителните разходи, свързани със съдебното производство, както и време и енергия, необходими за разрешаването на спора.

–       Контрол на страните – Процедурата се провежда по правила, определени съвместно от страните и медиатора, и във време и място, удобни за страните.

–       Резултат, изгоден за двете страни – Тъй като страните сами вземат решение как да бъдат разрешени спорните въпроси помежду имтака, че да отговарят на интересите им, обикновено и двете страни са удовлетворени от резултата. По тази причина постигнатото в медиацията споразумение най-често се изпълнява бързо и доброволно.

КАКВО РАЗЛИЧАВА МЕДИАЦИЯТА ОТ СЪДА И АРБИТРАЖА?

 • В съдебната и арбитражната процедура решението се взема от съдия или арбитър.
 • При медиацията страните сами разрешават спора с помощта на медиатор.
 • При съдебната и арбитражната процедура решението се взема въз основа на приложимото право.
 • В медиацията решението се взема въз основа на личните нужди и бизнес интересите на страните.
 • Съдебното и арбитражното производство се развиват по строга формална процедура, предвидена в закон или правилник.
 • Медиацията е неформална и гъвкава процедура. Етапите и начинът на провеждане зависят от вида на спора и нуждите на страните.

КАКВИ СПОРОВЕ МОГАТ ДА СЕ РЕШАВАТ ЧРЕЗ МЕДИАЦИЯ?

ppl

Използването на медиация е подходящо за повечето спорове в ежедневния ни живот, както и в бизнеса.

Медиацията е особено ефективна при следните спорове:

 • търговски спорове – напр. по повод сключването или изпълнението на търговски сделки, или между съдружници,
 • договорни спорове – напр. при договори за продажба, доставка, наем, заем, изработка, различни видове услуги,
 • спорове за недвижими имоти – напр. при продажба, в случаи на съсобственост,
 • спорове при строителство – напр. по повод забава или спор за качеството на изпълнението на строителството,
 • семейни спорове – напр. за уреждане на отношенията във връзка с развод или продължаване на брака, отношенията между родителите и децата при развод и имуществените отношения между съпрузите
 • спорове между наследници – напр. за разпределяне на наследственото имущество,
 • застрахователни спорове – между всички участници в застрахователното правоотношение, вкл. за договаряне на разумни частични обезщетения,трудове спорове – особено колективни, както и за уреждане на отношенията при прекратяване на трудово правоотношение
 • потребителски спорове – за неизпълнение, илинекачествени стоки или услуги
 • при спорове във връзка със застрахователни обезщетения – напр. за договаряне на размера им,
 • при непозволено увреждане – за договаряне на обезщетение за пострадалия,
 • спорове за интелектуална собственост – напр. при уреждането на последиците от нарушения на авторски права, търговски марки и т.н.

КОГА МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЧНЕ МЕДИАЦИЯ?

 • Медиация може да започне във всеки момент от възникване на спора, стига страните да са дозрели да потърсят съдействие от неутрален експерт.
 • Спор може да бъде отнесен за разрешаване чрез медиация и преди и по време на висящ съдебен процес.
 • Препоръчително е това да стане възможно най-скоро след възникването на спора, за да се избегне влошаване на отношенията.

КАК МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ ПРОЦЕДУРА ПО МЕДИАЦИЯ?

 • Всяка от страните по спор може да се обърне към медиатор или център за медиация (обединение на медиатори). За да започне процедурата по медиация е необходимо и втората страна по спора да се съгласи да участва.
 • Предложение за разрешаване на спора може да направи и съда. В производството при развод съдът е длъжен да напъти страните към медиация.
 • От самите страни обаче зависи дали ще се съгласят да проведат медиация.

КАК ПРОТИЧА МЕДИАЦИЯТА?

Провеждане на първа среща по медиация – Обикновено първата среща се провежда с участието на медиатора/ медиаторите и двете страни. Възможно е на нея да присъстват и консултанти на страните. По време на първата среща страните излагат позициите си и обсъждат спорните въпроси.

Провеждане на последващи срещи, ако е необходимо – Те могат да бъдат общи – заедно с другата страна, и отделни срещи на медиатора с всяка от страните.

Отделни срещи между медиатора и всяка от страните, при необходимост – В отделните срещи всяка страна обсъжда с медиатора силните страни и слабостите си по случая, интересите си, възможните разрешения и информация, която счита за поверителна. Информацията, споделена по време на отделните срещи, остава поверителна.

Приключване на медиацията – Преди подписването на споразумение страните обикновено отново се събират в обща среща с медиатора, на която се уточняват клаузите на постигнатото споразумение.

Споразумение (спогодба) – След приключването на медиацията при постигане на договореност, страните подписват споразумение за уреждане на спорните въпроси с другата страна (спогодба).

КАК ПРИКЛЮЧВА МЕДИАЦИЯТА?

Обичайният и желан завършек на медиацията е постигането на споразумение между страните – по всички или само по някои от спорните въпроси.В зависимост от предмета на спора, страните могат да сключат споразумението в устна или писмена форма или в писмена форма с нотариална заверка на подписите.Медиацията може да приключи и без споразумение.

Дори когато не бъде постигнато споразумение, фактите показват самостоятелните плюсове от проведената медиация – подобрена комуникация между страните, по-голяма яснота по това какви точно са проблемните въпроси, какви са нуждите на всяка от страните и какви са вариантите за решение. След проведена медиация без постигнато споразумение, нерядко се случва страните сами в по-късен момент да постигнат договореност и да уредят отношенията си.

КАКВИ СА ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО, ПОСТИГНАТО ПРИ МЕДИАЦИЯ?

 • Споразумението обвързва страните за това, за което са се договорили в него.
 • Споразумението няма сила на пресъдено нещо, и страните могат да започнат впоследствие съдебен или арбитражен процес във връзка със същия спор.
 • Въпреки това, страните обикновено изпълняват споразумението по своя воля, тъй като са го договорили сами и са преценили, че то отговаря на интересите им.
 • В случай, че е необходимо, споразумението може да бъдеизпълнено принудително, след като:

–        бъде потвърдено от съд или арбитраж. Това може да стане както когато медиацията е проведена по време на висящ съдебен процес – чрез включването на споразумението в съдебна или арбитражна спогодба, така и чрез започване на съдебен или арбитражен процес специално за включването му в съдебна или арбитражна спогодба.

–        бъде направена нотариална заверка на подписите – когато споразумението се отнася до задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи. В този случай въз основа на споразумението може да бъде поискано незабавно принудително изпълнение, чрез издаването на заповед за изпълнение и изпълнителен лист (чл. 417, т.3, във вр. с чл. 418 от ГПК).