Екип

 

20161211_SS_VenetaIvelin-134     

 ВЕНЕТА ИВАНОВА – ПСИХОЛОГ

Управител на Център за психологично консултиране и медиация „Спектър”

 •  Бакалавър „Психология“;
 •  Магистър психолог „Психологично консултиране”;
 • Следдипломна квалификация „Организационно консултиране и диагностика“;
 • Сертифициран Хипнотерапевт;
 • Сертифициран  Психолог – консултант ,обучаван в Школата по позитивна психотерапия;
 • Член на ДППБ, в рамките на Световната Асоциация по позитивна психотерапия – WAPP;
 • Медиатор,вписан в Единният регистър на медиаторите ,рег.номер : 20140404007;
 • Сертифициран обучител по медиация;
 • Сертифициран Арт терапевт;
 • Консултира деца и семейства в риск, приемни семейства, кандидат осиновители и осиновители, както  и младежи с девиантно поведение към ЦОП Аксаково;
 • Супервайзър към Кризисен център, на територията на общ. Аксаково;
 • Консултира деца със СОП и техните семейства, към Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ-Аксаково“ ЕООД ;
 • Един от създателите на проекта „Parent’s club – с грижа за Вас и Вашето дете!“

Регулярно участие в тренинги,семинари и конференции :

 •  участие в майсторски клас „Методология за създаване на програми за профилактика на здравето“ при проф.Лариса Цветкова ,Санкт-Петербургски държавен университет,Русия;
 •  участие в курс „Тематично-аперцептивен тест (ТАТ) – класическа и когнитивна парадигма“ при проф.Марко Джанини,Флорентински университет,Италия;
 •  обучение на тема „Паническите атаки – проблем или ресурс за развитие ? Краткосрочна психотерапия на тревожно – депресивните и панически разтройства“ при проф.Марин Роглев днм

 ПРАКТИКА:

Опит в работата с деца и семейства – консултиране и терапия в сферата на детската психология и фамилна терапия. Работа с детски страхове, психосоматика на детско поведение, хиперактивност, детски кризи. Консултиране и подкрепа на родителите по проблемите на детското поведение и възпитание. Опит в работа с осиновители и подпомагане на процеса по осиновяване. Добри практики по подпомагане на двойки (и техните деца) при развод, доброволни извънсъдебни спогодби (медиация) при бракоразводни дела и  др.


 

10994869_1050574794959249_702211361_n

 

МАРЧЕЛА ПЕТРОВА – ДЕТСКИ ПСИХОЛОГ

 • Магистър по Психология и психопатология на развитието
 • Магистър специална педагогика и логопедия-Диагностика и корекция на комуникативни нарушения
 • Магистър педагогика
 • Сертифициран консултант позитивна психотерапия

Специализации, допълнителни квалификации и участие в тренинги и семинари :

 • Специализация „Училищно психологично консултиране”
 • Специализация” Психологично консултиране при възрастни
 • ”Игрова  терапия при деца „– Институт по позитивна психотерапия -България    
 • ”Психодиагностика на деца с когнитивни методики „– Медицински университет –Варна
 • ”Хипноза и хипнотерапия”  – НЛП България
 • »Хипноза» -основен модул Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия
 • «НЛП- комуникативни техники « – НЛП България
 • Фамилна психотерапия-Институт по позитивна психотерапия -България  
 •  Групова психотерапия Институт по позитивна психотерапия -България     
 •  Детска психотерапия – Институт по позитивна психотерапия -България   
 • ”Справяне с проблемно поведение на деца в ПУВ „„- ВСУ „Черноризец Храбър”-Варна
 • ”Интегриране на деца със СОП в условията на ДГ” ЕП-Квалификация на педаг. Специалисти
 • други

ПРАКТИКА

Дългогодишен опит за работа с деца. Повече от 20 години се занимава с проблемите на детското  възпитание и развитие . Последните 7 години работила като психолог в образованието. Опит при работа с деца със СОП /разстройства на аутистичен спектър, ХАДВ,ДЦП и др./, емоционално-поведенчески проблеми  в детството, когнитивни нарушения, разстройства на адаптацията и др. Множество допълнителни специализации по проблемите на детското развитие:

 


11182158_10205818727041378_9201434001437458296_n

НИНА ВАСИЛЕВА – ПСИХОЛОГ – ПСИХОТЕРАПЕВТ

 •  Варненски Свободен университет „Черноризец Храбър“ – бакалавър по психология
 • Великотърновски Университет „ Св.св. Кирил и Методий” – магистър по социална психология
 • Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – специализация по клинична и консултативна психология
 • Сертифициран психотерапевт по позитивна психотерапия и член на Дружеството по позитивна психотерапия в България (Дружеството е пълноправен член на новосформиралата се световна формация – WAPP, а чрез нея и на EAP (европейска) и WCP (световна) организации.
 • 2010 година – психолог към проект „Училище от родители за родители“, Сдружение „Семеен център – Чайка“
 •  през 2011 година, участва в създаването на Психосоциална практика „POSITUM”, където провежда индивидуална и фамилна психотерапия.
 • от 2013 година – Медицински университет – Варна – Специализант по Клинична психология към УМБАЛ „Св. Марина“
 •  до 2013 година – Психолог в Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Варна към Министерство на образованието и науката. Работи в областта на психологическото консултиране и диагностика на деца и юноши. Специалист в областта на ранното детско развитие.
 • от 2013 година – Ко-водещ в  проект на Община Варна – „Превенция на агресивното поведение I-IV – клас.“ – обучения и супервизии на начални учители
 • от 2013 година – ст.експерт „Психолог“ в дирекция „Превенции“, Община Варна. Провежда индивидуално и групово консултиране на деца и родители от уязвими семейства.
 •  през 2013 година – създава и активно участва в поредица от дискусионни срещи предназначени за бъдещи и млади родители;
 •  през 2015 година – Участие в XI Национална конференция на Дружеството по позитивна психотерапия на тема „Психодинамика в терапевтичната интеракция“; Доклад на тема : „Интеракция в акция – човешкото страдание в рамките на едно природно бедствие.“
 • през 2015 година – Един от създателите на проекта „Parent’s club – с грижа за Вас и Вашето дете!“