Такси за медиация

Такса за консултиране за разрешаването на спор: 50 лв. на час.

  1. Такси за медиация

1. Таксите за провеждане на процедура по медиация, водена от медиатори при Центъра за психологично консултиране и медиация, са както следва:

1.1. Регистрационна такса 50 лв.

Регистрационната такса се заплаща, за да започне организирането на процедурата по медиация. Тя покрива първоначалната обработка и обмен на документи и свързването със страните.

2.Обхват на таксите

2.1. Таксите за медиация включват организирането и подготовката на медиацията, осигуряването на работно помещение и технически материали, и провеждането на сесиите от един или двама медиатори, в зависимост от спецификата на случая.

2.2. Не се начисляват допълнителни такси за администриране, нито за участието на втори медиатор.

3.Разпределяне на таксите и разходите между страните

3.1. Посочените такси се отнасят общо за двете страни и се разпределят между страните поравно или съгласно договореност между тях. При необходимост, страните могат да получат съдействие от медиаторите за постигане на такава договореност.

3.2. Разходите се разпределят поравно между страните, или се поемат от страната, която е поискала дейността, с която са свързани разходите.

4.Необвързаност със споразумението

Таксите за медиация не са обвързани с постигането на споразумение, нито с изпълнението му. При постигане на споразумение не се дължи допълнително възнаграждение.

5. Таксите при спорове с повече от две страни, с усложнена правна и фактическа обстановка, при случаи от обществен интерес, и при други специфични казуси, подлежат на индивидуално договаряне.